One page การประชุมสรุปผลการส่งผลงานรางวัลเลิศรัฐ 01 09 2566

ประชุมสรุปผลการส่งผลงานรางวัลเลิศรัฐ “เยาวชนทุ่งสงยิ้มแฉ่ง…สร้างใจแกร่งอย่างยั่งยืน” ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ระดับดี ประจำปี 2566 วันที่ 1 กันยายน 2566 ณ โรงพยาบาลทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบป้องกันและเฝ้าระวังการฆ่าตัวตายระดับอำเภอ โดยชุมชนมีส่วนร่วม ผ่านกระบวนการเทคโนโลยีเพื่อการมีส่วนร่วม (Technology of Participation: TOP) วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลบ้านนาเดิม อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาวิชาการด้านสุขภาพจิต 25 07 2566

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาวิชาการด้านสุขภาพจิต เรื่อง การพัฒนาระบบป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาการฆ่าตัวตายระดับอำเภอ โดยชุมชนมีส่วนร่วม อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบป้องกันและเฝ้าระวังการฆ่าตัวตายระดับอำเภอ โดยชุมชนมีส่วนร่วม ผ่านกระบวนการเทคโนโลยีเพื่อการมีส่วนร่วม (Technology of Participation: TOP) วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลบ้านนาเดิม อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กิจกรรม Kick off โครงการถวายการดูแลสุขภาพให้กับพระภิกษุสงฆ์ สามเณร และผู้นำทางศาสนา 21 07 2566

กิจกรรม Kick off โครงการถวายการดูแลสุขภาพให้กับพระภิกษุสงฆ์ สามเณร และผู้นำทางศาสนา วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

กิจกรรม Kick off โครงการถวายการดูแลสุขภาพให้กับพระภิกษุสงฆ์ สามเณร และผู้นำทางศาสนา วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

MOU การดูแล ช่วยเหลือคุ้มครองและสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียน 21 03 2566

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดูแลช่วยเหลือคุ้มครองและสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียน ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร กับภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพและความปลอดภัย วันที่ 21 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนสวนศรีวิทยาอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดูแลช่วยเหลือคุ้มครองและสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียน ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร กับภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพและความปลอดภัย วันที่ 21 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนสวนศรีวิทยาอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 171819 01 2566

โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มศูนย์สุขภาพจิตสู่ยุคใหม่ แห่งการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 17-19 มกราคม 2566 ณ เอ็นเอช โบ๊ทลากูน ภูเก็ต รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มศูนย์สุขภาพจิตสู่ยุคใหม่ แห่งการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 17-19 มกราคม 2566 ณ เอ็นเอช โบ๊ทลากูน ภูเก็ต รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

กิจกรรมจิตอาสา 19 01 2566

กิจกรรมจิตอาสา ครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มศูนย์สุขภาพจิตสู่ยุคใหม่ แห่งการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 19 มกราคม 2566 ณ มูลนิธิหมู่บ้านเด็กตะวันฉาย อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

กิจกรรมจิตอาสา ครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มศูนย์สุขภาพจิตสู่ยุคใหม่ แห่งการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 19 มกราคม 2566 ณ มูลนิธิหมู่บ้านเด็กตะวันฉาย อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต