พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ “ปันสุข เพื่อผู้บกพร่องทางการเห็น” ระหว่าง สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 12 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดโครงการ *** หากไม่สามารถดูเอกสารได้ กรุณากด Refesh หรือ Ctrl+F5 หรือ Ctrl+shihf+R เพื่อดาวน์โหลดเอกสารอีกครั้ง ***​ โครงการทั้งหมด

Read More