การประชุมขับเคลื่อนการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานศาลปกครองกับกรมสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2567 วันที่ 14 มิถุนายน 2567 ณ สำนักงานศาลปกครองภูเก็ต อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

การประชุมขับเคลื่อนการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลง 11 06 2567