ปกงานการเจ้าหน้าที่

คำสั่งมอบอำนาจการอนุมัติเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร การเดินทางไปประชุม หรือการฝึกอบรมภายในประเทศ

คำสั่งมอบอำนาจการอนุมัติเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร การเดินทางไปประชุม หรือการฝึกอบรมภายในประเทศ