ปกงานการเจ้าหน้าที่

คำสั่งมอบอำนาจการอนุมัติเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร การเดินทางไปประชุม หรือการฝึกอบรมภายในประเทศ

คำสั่งมอบอำนาจการอนุมัติเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร การเดินทางไปประชุม หรือการฝึกอบรมภายในประเทศ

ปกงานการเจ้าหน้าที่

ประกาศหลักเกณฑ์การและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต รอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศหลักเกณฑ์การและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ปกงานการเจ้าหน้าที่

ประกาศหลักเกณฑ์การและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศหลักเกณฑ์การและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ปกงานการเจ้าหน้าที่

ขอแสดงความยินดีกับ นางวรุณรัตน์ วัฒนพันธ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เนื่องในโอกาสเลื่อนตำแหน่งข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ขอแสดงความยินดีกับ นางวรุณรัตน์ วัฒนพันธ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เนื่องในโอกาสเลื่อนตำแหน่งข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ปกงานการเจ้าหน้าที่

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุกัญญา ใหลตระกูล นักวิชาการเงินและบัญชี เนื่องในโอกาสบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุกัญญา ใหลตระกูล นักวิชาการเงินและบัญชี เนื่องในโอกาสบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปกงานการเจ้าหน้าที่

ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมสุขภาพจิต ประจำปี พ.ศ.2565 ประเภทพนักงานราชการ

ขอแสดงความยินดีกับ นายธนดล ผุยอุทา พนักงานบริการ เนื่องในโอกาส ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมสุขภาพจิต ประจำปี พ.ศ.2565 ประเภทพนักงานราชการ