ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมสุขภาพจิต ประจำปี พ.ศ.2565 ประเภทพนักงานราชการ

แสดงความยินดี นายธนดล ผุยอุทา