การประชุมขับเคลื่อนการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลง 11 06 2567

การประชุมขับเคลื่อนการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานศาลปกครองกับกรมสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2567 วันที่ 14 มิถุนายน 2567 ณ สำนักงานศาลปกครองภูเก็ต อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

การประชุมขับเคลื่อนการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานศาลปกครองกับกรมสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2567 วันที่ 14 มิถุนายน 2567 ณ สำนักงานศาลปกครองภูเก็ต อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

การประชุมขับเคลื่อนการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลง 12 06 2567

การประชุมขับเคลื่อนการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานศาลปกครองกับกรมสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2567 วันที่ 12 มิถุนายน 2567 ณ สำนักงานศาลปกครองนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

การประชุมขับเคลื่อนการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานศาลปกครองกับกรมสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2567 วันที่ 12 มิถุนายน 2567 ณ สำนักงานศาลปกครองนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

icon ข่าวรับสมัครงาน_โอน_รับย้าย

ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11

ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11

ปกงานการเจ้าหน้าที่

คำสั่งมอบอำนาจการอนุมัติเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร การเดินทางไปประชุม หรือการฝึกอบรมภายในประเทศ

คำสั่งมอบอำนาจการอนุมัติเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร การเดินทางไปประชุม หรือการฝึกอบรมภายในประเทศ