วิสัยทัศน์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
พันธกิจ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
ค่านิยม ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
อำนาจหน้าที่ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11

ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 11

ผอ กรรณิการ์ หนูสอน 29 02 2567 ไม่มีขอบขาว

นางกรรณิการ์ หนูสอน

ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 11

หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ

นางสุธีรา บุญคง

นางสุธีรา บุญคง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการสุขภาพจิต

นางสาวอัธยา ยาณหาร

นางสาวอัธยา ญาณหาร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

บุคลากรกลุ่มงานอำนวยการ

นางวรุณรัตน์ วัฒนพันธ์

นางวรุณรัตน์ วัฒนพันธ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นายดวงพล พวงบุปผา

นายดวงพล พวงบุปผา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นางสาวปรียานุช กลางรักษ์

นางสาวปรียานุช กลางรักษ์

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางภาวิตา แสงขำ

นางภาวิตา แสงขำ

พนักงานพัสดุ ส.4

นางณัฐสุดา สิงหศิริ

นางณัฐสุดา สิงหศิริ

พนักงานธุรการ ส.4

นายภูชนา แสงจันทร์

นายภูชนา แสงจันทร์

พนักงานขับรถยนต์ ส.2

นางพงศธร หวังรังสิมากุล

นายพงศธร หวังรังสิมากุล

นักจัดการงานทั่วไป

นายธนดล ผุยอุทา

พนักงานบริการ

นางสาวศศินา ขำนุรักษ์

นางสาวศศินา ขำนุรักษ์

นักวิชาการเงินและบัญชี

ภาพบุคลากร (ว่าง)

- ว่าง -

- นักวิชาการพัสดุ -

บุคลากรกลุ่มงานวิชาการสุขภาพจิต

ภาพบุคลากร (ว่าง)

- ว่าง -

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางสาวเรืองรอง ดรุณเดช

นางสาวเรืองรอง ดรุณเดช

นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ

นายบุญธรรม ดีดวง

นายบุญธรรม ดีดวง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางเจษฎาภรณ์ พลายด้วง

นางเจษฎาภรณ์ พลายด้วง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวจันทนา มาศธนพันธ์

นางสาวจันทนา มาศธนพันธ์

นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ

นางสาวศิรินพร เกิดกุลรัตน์

นางสาวศิรินพร เกิดกุลรัตน์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวระวีวรรณ สุขเนาว์รัตน์

นางสาวระวีวรรณ สุขเนาวรัตน์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวเกวลี ชัยสุวรรณ

นางสาวเกวลี ชัยสุวรรณ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ภาพบุคลากร (ว่าง)

- ว่าง -

นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ

นางสาวหทัยทิพย์ อินชนะ

นางสาวหทัยทิพย์ อินชนะ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวธนัชพร ผ่องแผ้ว

นางสาวธนัชพร ผ่องแผ้ว

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวจุฑามาศ นาควรรณ์

นางสาวจุฑามาศ นาควรรณ์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวมยุรา สมัด

นางสาวมยุรา สมัด

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวณัฐวดี แก้วประดิษฐ์

นางสาวณัฐวดี แก้วประดิษฐ์

นักจิตวิทยา

ผอ กรรณิการ์ หนูสอน 29 02 2567 ไม่มีขอบขาว

นางกรรณิการ์ หนูสอน

ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 11

หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ

นางสุธีรา บุญคง

นางสุธีรา บุญคง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

บุคลากรกลุ่มงานอำนวยการ

นางวรุณรัตน์ วัฒนพันธ์

นางวรุณรัตน์ วัฒนพันธ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นายดวงพล พวงบุปผา

นายดวงพล พวงบุปผา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นางสาวปรียานุช กลางรักษ์

นางสาวปรียานุช กลางรักษ์

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางภาวิตา แสงขำ

นางภาวิตา แสงขำ

พนักงานพัสดุ ส.4

นางณัฐสุดา สิงหศิริ

นางณัฐสุดา สิงหศิริ

พนักงานธุรการ ส.4

นายภูชนา แสงจันทร์

นายภูชนา แสงจันทร์

พนักงานขับรถยนต์ ส.2

นางพงศธร หวังรังสิมากุล

นายพงศธร หวังรังสิมากุล

นักจัดการงานทั่วไป

นายธนดล ผุยอุทา

พนักงานบริการ

นางสาวศศินา ขำนุรักษ์

นางสาวศศินา ขำนุรักษ์

นักวิชาการเงินและบัญชี

ภาพบุคลากร (ว่าง)

- ว่าง -

นักวิชาการพัสดุ

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการสุขภาพจิต

นางสาวอัธยา ยาณหาร

นางสาวอัธยา ณาณหาร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

บุคลากรกลุ่มงานวิชาการสุขภาพจิต

ภาพบุคลากร (ว่าง)

- ว่าง -

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางสาวเรืองรอง ดรุณเดช

นางสาวเรืองรอง ดรุณเดช

นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ

นายบุญธรรม ดีดวง

นายบุญธรรม ดีดวง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางเจษฎาภรณ์ พลายด้วง

นางเจษฎาภรณ์ พลายด้วง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวจันทนา มาศธนพันธ์

นางสาวจันทนา มาศธนพันธ์

นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ

นางสาวศิรินพร เกิดกุลรัตน์

นางสาวศิรินพร เกิดกุลรัตน์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวระวีวรรณ สุขเนาว์รัตน์

นางสาวระวีวรรณ สุขเนาวรัตน์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวเกวลี ชัยสุวรรณ

นางสาวเกวลี ชัยสุวรรณ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวหทัยทิพย์ อินชนะ

นางสาวหทัยทิพย์ อินชนะ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวธนัชพร ผ่องแผ้ว

นางสาวธนัชพร ผ่องแผ้ว

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวจุฑามาศ นาควรรณ์

นางสาวจุฑามาศ นาควรรณ์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวมยุรา สมัด

นางสาวมยุรา สมัด

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวณัฐวดี แก้วประดิษฐ์

นางสาวณัฐวดี แก้วประดิษฐ์

นักจิตวิทยา

ิอัตรากำลัง โดย Admin MHC11