ชี้แจงการดำเนินงาน การขับเคลื่อนงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2567 07 12 2566

ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน การขับเคลื่อนงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2567 ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ณ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน การขับเคลื่อนงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2567 ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ณ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทีมนำ ในการดูแลสุขภาพจิตระบบสุขภาพปฐมภูมิ 01 12 2566

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทีมนำในการดูแลสุขภาพจิตระบบสุขภาพปฐมภูมิเพื่อเป็น Mental Health Leader ในระดับเขตสุขภาพ ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทีมนำในการดูแลสุขภาพจิตระบบสุขภาพปฐมภูมิเพื่อเป็น Mental Health Leader ในระดับเขตสุขภาพ ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ตรวจวัดความเครียด และสุขภาพหลอดเลือดด้วยเครื่อง Biofeedback 29 11 2566

การและตรวจวัดความเครียดและสุขภาพหลอดเลือดด้วยเครื่อง Biofeedback ในนิทรรศการการแสดงสินค้าในงานอุตสาหกรรมแฟร์เมืองใต้ 2023 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ณ ลานอเนกประสงค์ ตลาดเสาร์อาทิตย์ ถนนพัฒนาการคูขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

การและตรวจวัดความเครียดและสุขภาพหลอดเลือดด้วยเครื่อง Biofeedback ในนิทรรศการการแสดงสินค้าในงานอุตสาหกรรมแฟร์เมืองใต้ 2023 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ณ ลานอเนกประสงค์ ตลาดเสาร์อาทิตย์ ถนนพัฒนาการคูขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตรวจวัดความเครียดและสุขภาพหลอดเลือด ด้วยเครื่อง Biofeedback 23 24 11 2566

ตรวจวัดความเครียดและสุขภาพหลอดเลือด ด้วยเครื่อง Biofeedback ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2566 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านวิชาการและเทคโนโลยีสุขภาพจิต 15 11 2566

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านวิชาการและเทคโนโลยีสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2567 กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ การปฏิบัติงานด้านการเงินและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านวิชาการและเทคโนโลยีสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2567 กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ การปฏิบัติงานด้านการเงินและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านวิชาการและเทคโนโลยีสุขภาพจิต 10 11 2566

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านวิชาการและเทคโนโลยีสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2567 กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการให้ปรึกษาเบื้องต้น ณ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านวิชาการและเทคโนโลยีสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2567 กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการให้ปรึกษาเบื้องต้น ณ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านวิชาการและเทคโนโลยีสุขภาพจิต 09 11 2566

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านวิชาการและเทคโนโลยีสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2567 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่อง Biofeedback สำหรับการให้บริการประชาชน ณ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านวิชาการและเทคโนโลยีสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2567 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่อง Biofeedback สำหรับการให้บริการประชาชน ณ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566