กิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัด 25 01 2567

การเสริมสร้างความสุขในองค์กร (Happy Organization) กิจกรรม “หิ้วปิ่นโตเข้าวัด” และ “แต่งกายชุดผ้าไทย” วันที่ 25 มกราคม 2567 (ขึ้น 15 ค่ำ เดือนยี่ ปีเถาะ) ณ วัดตรณาราม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฏร์ธานี

การเสริมสร้างความสุขในองค์กร (Happy Organization) กิจกรรม “หิ้วปิ่นโตเข้าวัด” และ “แต่งกายชุดผ้าไทย” วันที่ 25 มกราคม 2567 (ขึ้น 15 ค่ำ เดือนยี่ ปีเถาะ) ณ วัดตรณาราม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฏร์ธานี

พิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต 2567 04 01 2567

พิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วันพุธที่ 3 มกราคม 2567 ณ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในพื้นที่ถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2567 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวก โดยครอบครัวมีส่วนร่วม (Triple-P) ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันตินิมิตร อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร วันที่ 3 มกราคม 2567

กิจกรรมทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2567 02 01 2567

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2567 พิธีทำบุญตักบาตร จับฉลากแลกของขวัญ และกีฬามหาสนุก วันที่ 2 มกราคม 2567 ณ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฏร์ธานี

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2567 พิธีทำบุญตักบาตร จับฉลากแลกของขวัญ และกีฬามหาสนุก วันที่ 2 มกราคม 2567 ณ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฏร์ธานี

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายพระบรมราชสมภพ ร.9 05 12 2566

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ณ อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ณ อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 25 11 2566

พิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี

พิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี

กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 20 10 2566

กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 วันที่ 20 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฏร์ธานี

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 ดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้
ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้บุคลากรในหน่วยงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรป้าไม้ของชาติ ณ บริเวณอาคารสำนักงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 10 2566

พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2566 ณ ที่ว่าการอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฏร์ธานี

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 ดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้
ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้บุคลากรในหน่วยงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรป้าไม้ของชาติ ณ บริเวณอาคารสำนักงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การบันทึกรายรับ-รายจ่าย ประจำวัน 21 06 2566

การบันทึกรายรับ-รายจ่าย ประจำวัน กิจกรรมการเสริมสร้างความสุขของบุคลากรในหน่วยงาน (Happy Organization) ด้านการเงินดี (Happy Money) : การเสริมสร้างความตระหนักด้านการใช้เงิน

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 ดำเนินกิจกรรม
การบันทึกรายรับ-รายจ่าย ประจำวัน ตามแผน
เสริมสร้างความสุขของบุคลากรในหน่วยงาน
(Happy Organization) ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 ด้านการเงินดี (Happy Money)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร
มีการบันทึกรายรับ-รายจ่ายอย่างสม่ำเสมอ
อันนำไปสู่การวางแผนการใช้จ่าย และ การลด
รายจ่ายที่ไม่จำเป็น รวมถึงสร้างวินัยในการ
ออมเงิน โดยดำเนินกิจกรรมในช่วงเดือน
ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566 ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้แก่ บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
จำนวน 23 คน (ร้อยละ 100) ซึ่งได้รับผล
การตอบรับเป็นอย่างดี หลังการดำเนินกิจกรรม
พบว่า ร้อยละ 91.30 มีความเข้าใจในการบันทึก
รายรับ-รายจ่าย ในระดับดีมาก ร้อยละ 100
มีการบันทึกรายรับรายจ่ายอย่างสม่ำเสมอ และ ร้อยละ 100 มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมนี้

กิจกรรมปลูกต้นไม้ 02 06 2566

กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ พ.ศ.2566 วันที่ 2 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 ดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้
ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้บุคลากรในหน่วยงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรป้าไม้ของชาติ ณ บริเวณอาคารสำนักงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี