การบันทึกรายรับ-รายจ่าย ประจำวัน กิจกรรมการเสริมสร้างความสุขของบุคลากรในหน่วยงาน (Happy Organization) ด้านการเงินดี (Happy Money) : การเสริมสร้างความตระหนักด้านการใช้เงิน

การบันทึกรายรับ-รายจ่าย ประจำวัน 21 06 2566