กิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัด 25 01 2567

การเสริมสร้างความสุขในองค์กร (Happy Organization) กิจกรรม “หิ้วปิ่นโตเข้าวัด” และ “แต่งกายชุดผ้าไทย” วันที่ 25 มกราคม 2567 (ขึ้น 15 ค่ำ เดือนยี่ ปีเถาะ) ณ วัดตรณาราม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฏร์ธานี

การเสริมสร้างความสุขในองค์กร (Happy Organization) กิจกรรม “หิ้วปิ่นโตเข้าวัด” และ “แต่งกายชุดผ้าไทย” วันที่ 25 มกราคม 2567 (ขึ้น 15 ค่ำ เดือนยี่ ปีเถาะ) ณ วัดตรณาราม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฏร์ธานี

กิจกรรมทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2567 02 01 2567

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2567 พิธีทำบุญตักบาตร จับฉลากแลกของขวัญ และกีฬามหาสนุก วันที่ 2 มกราคม 2567 ณ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฏร์ธานี

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2567 พิธีทำบุญตักบาตร จับฉลากแลกของขวัญ และกีฬามหาสนุก วันที่ 2 มกราคม 2567 ณ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฏร์ธานี

การบันทึกรายรับ-รายจ่าย ประจำวัน 21 06 2566

การบันทึกรายรับ-รายจ่าย ประจำวัน กิจกรรมการเสริมสร้างความสุขของบุคลากรในหน่วยงาน (Happy Organization) ด้านการเงินดี (Happy Money) : การเสริมสร้างความตระหนักด้านการใช้เงิน

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 ดำเนินกิจกรรม
การบันทึกรายรับ-รายจ่าย ประจำวัน ตามแผน
เสริมสร้างความสุขของบุคลากรในหน่วยงาน
(Happy Organization) ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 ด้านการเงินดี (Happy Money)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร
มีการบันทึกรายรับ-รายจ่ายอย่างสม่ำเสมอ
อันนำไปสู่การวางแผนการใช้จ่าย และ การลด
รายจ่ายที่ไม่จำเป็น รวมถึงสร้างวินัยในการ
ออมเงิน โดยดำเนินกิจกรรมในช่วงเดือน
ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566 ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้แก่ บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
จำนวน 23 คน (ร้อยละ 100) ซึ่งได้รับผล
การตอบรับเป็นอย่างดี หลังการดำเนินกิจกรรม
พบว่า ร้อยละ 91.30 มีความเข้าใจในการบันทึก
รายรับ-รายจ่าย ในระดับดีมาก ร้อยละ 100
มีการบันทึกรายรับรายจ่ายอย่างสม่ำเสมอ และ ร้อยละ 100 มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมนี้