กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 วันที่ 20 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฏร์ธานี

กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 20 10 2566