กิจกรรมจิตอาสา ครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มศูนย์สุขภาพจิตสู่ยุคใหม่ แห่งการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 19 มกราคม 2566 ณ มูลนิธิหมู่บ้านเด็กตะวันฉาย อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

กิจกรรมจิตอาสา 19 01 2566