สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2566 05 11 2566

สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2566 เพื่อนแท้มีทุกที่ เพื่อนดีดูแลใจ Mental Health Anywhere, Helpers Care Everyone ณ ลานกิจกรรมชั้น 4 ศูนย์การค้าเซนทรัล สุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี

สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2566 เพื่อนแท้มีทุกที่ เพื่อนดีดูแลใจ Mental Health Anywhere, Helpers Care Everyone ณ ลานกิจกรรมชั้น 4 ศูนย์การค้าเซนทรัล สุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี

สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2566 Kick off

กิจกรรม Kick off งานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2566 เพื่อนแท้มีทุกที่ เพื่อนดีดูแลใจ Mental Health Anywhere, Helpers Care Everyone ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 5 อาคารสราญราษฎร์ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

กิจกรรม Kick off งานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2566 เพื่อนแท้มีทุกที่ เพื่อนดีดูแลใจ Mental Health Anywhere, Helpers Care Everyone ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 5 อาคารสราญราษฎร์ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2566 02 11 2566

สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2566 เพื่อนแท้มีทุกที่ เพื่อนดีดูแลใจ Mental Health Anywhere, Helpers Care Everyone ณ อาคารสราญราษฎร์ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฏร์ธานี

สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2566 เพื่อนแท้มีทุกที่ เพื่อนดีดูแลใจ Mental Health Anywhere, Helpers Care Everyone ณ อาคารสราญราษฎร์ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฏร์ธานี