โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า กิจกรรมที่ 3 อบรมพัฒนาศักยภาพโค้ชและผู้นำกลุ่มการส่งเสริมพัฒนาการ และการสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม (Triple-P) ปีงบประมาณ 2566 วันที่ 3-4 เมษายน 2566 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า 03 04 04 2566