โครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัย ในระบบสุขภาพปฐมภูมิ กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในชุมชน เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 1) วันที่ 8 มีนาคม 2566 ณ ประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลละอุ่นเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

โครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบสุขภาพปฐมภูมิ 08 03 2566