โครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองนาสาร ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลเมืองนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 16 มกราคม 2567

โครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ 16 01 2567