คัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น สาขาสุขภาพจิต ระดับเขตและระดับภาค ระหว่างวันที่ 9 – 11 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช

คัดเลือก อสม. ดีเด่น ระดับเขตและระดับภาค 11 01 2567