โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและสมรรถภาพจิตใจประชาชนวัยทำงาน ประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายพลเมืองสุขภาพจิตดีในสถานประกอบการ/องค์กร โดยใช้หลักสูตร เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Health Advisor) ณ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฏร์ธานี

โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและสมรรถภาพจิตใจประชาชนวัยทำงาน 17 11 2566