โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและดูแลปัญหาสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนไทย ด้วยระบบสุขภาพจิตดิจิทัล ปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ให้ได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้นด้วยระบบ School Health HERO เขตสุขภาพที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2565 และ วันที่ 21 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 และผ่านการประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Web Conference Cisco Webex Meetings

โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและดูแลปัญหาสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนไทย 22 12 2565