โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและดูแลปัญหาสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนไทย ด้วยระบบสุขภาพจิตดิจิทัล ปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมที่ 8 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูด้านการให้คำปรึกษาแบบใช้ความเข้มแข็งเป็นฐาน สำหรับนักเรียนกลุ่มเสี่ยงปัญหาสุขภาพจิต วันที่ 24 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมหลวงปู่หนู อชิโต ชั้น 2 อาคารจามจุรี โรงเรียนสวนศรีวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและดูแลปัญหาสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนไทย 24 03 2566