โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและดูแลปัญหาสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนไทย ด้วยระบบสุขภาพจิตดิจิทัล ปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมที่ 7 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฐมพยาบาลทางใจ (PFA) สำหรับบุคลากรที่ดูแลเด็กกลุ่มเปราะบางทางสังคม เขตสุขภาพที่ 11 ระหว่างวันที่ 15 – 16 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและดูแลปัญหาสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนไทย 15 16 05 2566