โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและดูแลปัญหาสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนไทย ด้วยระบบสุขภาพจิตดิจิทัล ปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมที่ 6 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานประเมินคัดกรอง นักเรียนกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ และสังคม ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 22 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและดูแลปัญหาสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนไทย 22 08 2566