โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและดูแลปัญหาสุขภาพจิตเด็ก และเยาวชนไทยด้วยระบบสุขภาพจิตดิจิทัล กิจกรรมที่ 3 รณรงค์เสริมสร้างความสุขให้เด็กไทย เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ในวันที่ 13 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนวัดตรณาราม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฏร์ธานี

โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและดูแลปัญหาสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนไทย 13 01 2566