โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการ และสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม (Triple-P) ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในพื้นที่ถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 วันที่ 12 มกราคม 2566 ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอ อำเภอกระบี่ จังหวัดกระบี่

โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า 12 01 2566 (เสมอ2)