โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการ และสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม (Triple-P) ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในพื้นที่ถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 4 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า 22 02 2566 (ยูงงาม4)