O27 รายงานผลแสดงการเปิดโอกาสให้บุคคลาภายนอกหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ปี 2567