O10_2 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต รอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตามประกาศกรมสุขภาพจิต ลงวันที่ 12 มกราคม 2567