ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาด้านสุขภาพจิต (HERO Consultant) 09 01 2567

ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาด้านสุขภาพจิต (HERO Consultant) ในการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 11 ณ ห้องประชุมโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 9 มกราคม 2567

ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาด้านสุขภาพจิต (HERO Consultant) ในการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 11 ณ ห้องประชุมโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 9 มกราคม 2567

โครงการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตแก่เด็กและเยาวชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

โครงการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตแก่เด็กและเยาวชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 วันที่ 8 มกราคม 2567 ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลวัดประดู่ 2 (บางชุมโถ) อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตแก่เด็กและเยาวชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 วันที่ 8 มกราคม 2567 ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลวัดประดู่ 2 (บางชุมโถ) อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ร่วมหารือและวางแผนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเด็ก 02 01 2567

ร่วมหารือและวางแผนการดำเนินงาน ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเด็กและเยาวชน โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและดูแลปัญหาสุขภาพจิตเด็กและเยาวชน เขตสุขภาพที่ 11 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 2 มกราคม 2567

ร่วมหารือและวางแผนการดำเนินงาน ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเด็กและเยาวชน โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและดูแลปัญหาสุขภาพจิตเด็กและเยาวชน เขตสุขภาพที่ 11 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 2 มกราคม 2567

เก็บข้อมูลความคิดเห็นต่อหลักสูตรห้องเรียนวัยรุ่น CPS 18 12 2566

กิจกรรมเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตแก่เด็กและเยาวชน และเก็บข้อมูลความคิดเห็นต่อหลักสูตรห้องเรียนวัยรุ่น CPS วันที่ 18 ธันวาคม 2566 ณ โรงเรียนสวนศรีวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

กิจกรรมเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตแก่เด็กและเยาวชน และเก็บข้อมูลความคิดเห็นต่อหลักสูตรห้องเรียนวัยรุ่น CPS วันที่ 18 ธันวาคม 2566 ณ โรงเรียนสวนศรีวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและดูแลปัญหาสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนไทย 28 29 08 2566

โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและดูแลปัญหาสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนไทย ด้วยระบบสุขภาพจิตดิจิทัล ปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมที่ 5 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข ให้เป็นโค้ชแก่บุคลากรทางการศึกษาในการดูแลปัญหาสุขภาพจิตนักเรียน ด้วยหลักสูตร HERO Consultant เขตสุขภาพที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและดูแลปัญหาสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนไทย ด้วยระบบสุขภาพจิตดิจิทัล ปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมที่ 5 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข ให้เป็นโค้ชแก่บุคลากรทางการศึกษาในการดูแลปัญหาสุขภาพจิตนักเรียน ด้วยหลักสูตร HERO Consultant เขตสุขภาพที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและดูแลปัญหาสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนไทย 22 08 2566

โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและดูแลปัญหาสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนไทย ด้วยระบบสุขภาพจิตดิจิทัล ปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมที่ 6 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานประเมินคัดกรอง นักเรียนกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ และสังคม ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 22 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและดูแลปัญหาสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนไทย ด้วยระบบสุขภาพจิตดิจิทัล ปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมที่ 6 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานประเมินคัดกรอง นักเรียนกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ และสังคม ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 22 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและดูแลปัญหาสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนไทย 15 16 05 2566

โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและดูแลปัญหาสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนไทย ด้วยระบบสุขภาพจิตดิจิทัล ปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมที่ 7 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฐมพยาบาลทางใจ (PFA) สำหรับบุคลากรที่ดูแลเด็กกลุ่มเปราะบางทางสังคม เขตสุขภาพที่ 11 ระหว่างวันที่ 15 – 16 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและดูแลปัญหาสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนไทย ด้วยระบบสุขภาพจิตดิจิทัล ปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมที่ 7 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฐมพยาบาลทางใจ (PFA) สำหรับบุคลากรที่ดูแลเด็กกลุ่มเปราะบางทางสังคม เขตสุขภาพที่ 11 ระหว่างวันที่ 15 – 16 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและดูแลปัญหาสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนไทย 24 03 2566

โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและดูแลปัญหาสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนไทย ด้วยระบบสุขภาพจิตดิจิทัล ปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมที่ 8 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูด้านการให้คำปรึกษาแบบใช้ความเข้มแข็งเป็นฐาน สำหรับนักเรียนกลุ่มเสี่ยงปัญหาสุขภาพจิต วันที่ 24 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมหลวงปู่หนู อชิโต ชั้น 2 อาคารจามจุรี โรงเรียนสวนศรีวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและดูแลปัญหาสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนไทย ด้วยระบบสุขภาพจิตดิจิทัล ปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมที่ 8 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูด้านการให้คำปรึกษาแบบใช้ความเข้มแข็งเป็นฐาน สำหรับนักเรียนกลุ่มเสี่ยงปัญหาสุขภาพจิต วันที่ 24 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมหลวงปู่หนู อชิโต ชั้น 2 อาคารจามจุรี โรงเรียนสวนศรีวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

MOU การดูแล ช่วยเหลือคุ้มครองและสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียน 21 03 2566

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดูแลช่วยเหลือคุ้มครองและสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียน ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร กับภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพและความปลอดภัย วันที่ 21 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนสวนศรีวิทยาอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดูแลช่วยเหลือคุ้มครองและสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียน ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร กับภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพและความปลอดภัย วันที่ 21 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนสวนศรีวิทยาอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและดูแลปัญหาสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนไทย 27 28 02 2566

โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและดูแลปัญหาสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนไทย ด้วยระบบสุขภาพจิตดิจิทัล ปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมที่ 5 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข ให้เป็นโค้ชแก่บุคลากรทางการศึกษาในการดูแลปัญหาสุขภาพจิตนักเรียน ด้วยหลักสูตร HERO Consultant เขตสุขภาพที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและดูแลปัญหาสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนไทย ด้วยระบบสุขภาพจิตดิจิทัล ปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมที่ 5 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข ให้เป็นโค้ชแก่บุคลากรทางการศึกษาในการดูแลปัญหาสุขภาพจิตนักเรียน ด้วยหลักสูตร HERO Consultant เขตสุขภาพที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี