โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและสมรรถภาพจิตใจประชาชนวัยทำงาน 24 01 2567

โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและสมรรถภาพจิตใจ ประชาชนวัยทำงาน ปีงบประมาณ 2567 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายพลเมืองสุขภาพจิตดีในสถานประกอบการ/องค์กร โดยใช้หลักสูตร เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Health Advisor) ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร วันที่ 23 มกราคม 2567

โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและสมรรถภาพจิตใจ ประชาชนวัยทำงาน ปีงบประมาณ 2567 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายพลเมืองสุขภาพจิตดีในสถานประกอบการ/องค์กร โดยใช้หลักสูตร เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Health Advisor) ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร วันที่ 23 มกราคม 2567

โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและสมรรถภาพจิตใจประชาชนวัยทำงาน 23 01 2567

โครงการเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพจิตแก่ประชาชน กิจกรรมอบรมการเสริมสร้างสุขภาวะและสมรรถภาพจิตใจประชาชนวัยทำงาน กับผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ/องค์กร และกิจกรรมตรวจวัดความเครียดและสุขภาพหลอดเลือดด้วยเครื่องไบโอฟีดแบ็ค (Biofeedback) ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร วันที่ 23 มกราคม 2567

โครงการเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพจิตแก่ประชาชน กิจกรรมอบรมการเสริมสร้างสุขภาวะและสมรรถภาพจิตใจประชาชนวัยทำงาน กับผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ/องค์กร และกิจกรรมตรวจวัดความเครียดและสุขภาพหลอดเลือดด้วยเครื่องไบโอฟีดแบ็ค (Biofeedback) ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร วันที่ 23 มกราคม 2567

โครงการเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพจิตแก่ประชาชน 11 01 2567

โครงการเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพจิตแก่ประชาชน กิจกรรมอบรมการเสริมสร้างสุขภาวะและสมรรถภาพจิตใจประชาชนวัยทำงาน กับผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ/องค์กร และกิจกรรมตรวจวัดความเครียดและสุขภาพหลอดเลือดด้วยเครื่องไบโอฟีดแบ็ค (Biofeedback) ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง วันที่ 11 มกราคม 2567

โครงการเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพจิตแก่ประชาชน กิจกรรมอบรมการเสริมสร้างสุขภาวะและสมรรถภาพจิตใจประชาชนวัยทำงาน กับผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ/องค์กร และกิจกรรมตรวจวัดความเครียดและสุขภาพหลอดเลือดด้วยเครื่องไบโอฟีดแบ็ค (Biofeedback) ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง วันที่ 11 มกราคม 2567

โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและสมรรถภาพจิตใจประชาชนวัยทำงาน 10 01 2567

โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและสมรรถภาพจิตใจ ประชาชนวัยทำงาน ปีงบประมาณ 2567 วันที่ 10 มกราคม 2567

โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและสมรรถภาพจิตใจ ประชาชนวัยทำงาน ปีงบประมาณ 2567 ประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายพลเมืองสุขภาพจิตดีในสถานประกอบการ/องค์กร โดยใช้หลักสูตร เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Health Advisor) วันที่ 10 มกราคม 2567 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

ร่วมหารือและวางแผนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต 18 12 2566

ร่วมหารือและวางแผนการดำเนินงาน ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและสมรรถภาพจิตใจประชาชนวัยทำงาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 18 12 2566

ร่วมหารือและวางแผนการดำเนินงาน ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและสมรรถภาพจิตใจประชาชนวัยทำงาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 18 12 2566

ร่วมหารือและวางแผนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต 14 12 2566

ร่วมหารือและวางแผนการดำเนินงาน ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและสมรรถภาพจิตใจประชาชนวัยทำงาน กิจกรรมที่ 3 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานการสร้างเสริมสุขภาวะและสมรรถภาพทางจิตใจ ประชาชนวัยทำงานกับผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการและองค์กร ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี วันที่ 14 12 2566

ร่วมหารือและวางแผนการดำเนินงาน ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและสมรรถภาพจิตใจประชาชนวัยทำงาน กิจกรรมที่ 3 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานการสร้างเสริมสุขภาวะและสมรรถภาพทางจิตใจ ประชาชนวัยทำงานกับผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการและองค์กร ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี วันที่ 14 12 2566

การเสริมสร้างวัคซีนใจในสถานประกอบการระดับบุคคลและครอบครัว 13 12 2566

การเสริมสร้างวัคซีนใจในสถานประกอบการ ระดับบุคคลและครอบครัว วันที่ 13 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า สุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การเสริมสร้างวัคซีนใจในสถานประกอบการ ระดับบุคคลและครอบครัว วันที่ 13 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า สุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ร่วมหารือและวางแผนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต 13 12 2566

ร่วมหารือและวางแผนการดำเนินงาน ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและสมรรถภาพจิตใจประชาชนวัยทำงาน กิจกรรมที่ 3 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานการสร้างเสริมสุขภาวะและสมรรถภาพทางจิตใจ ประชาชนวัยทำงานกับผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการและองค์กร ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง วันที่ 13 12 2566

ร่วมหารือและวางแผนการดำเนินงาน ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและสมรรถภาพจิตใจประชาชนวัยทำงาน กิจกรรมที่ 3 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานการสร้างเสริมสุขภาวะและสมรรถภาพทางจิตใจ ประชาชนวัยทำงานกับผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการและองค์กร ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง วันที่ 13 12 2566

ร่วมหารือและวางแผนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต 12 12 2566

ร่วมหารือและวางแผนการดำเนินงาน ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและสมรรถภาพจิตใจประชาชนวัยทำงาน กิจกรรมที่ 3 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานการสร้างเสริมสุขภาวะและสมรรถภาพทางจิตใจ ประชาชนวัยทำงานกับผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการและองค์กร ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร วันที่ 12 12 2566

ร่วมหารือและวางแผนการดำเนินงาน ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและสมรรถภาพจิตใจประชาชนวัยทำงาน กิจกรรมที่ 3 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานการสร้างเสริมสุขภาวะและสมรรถภาพทางจิตใจ ประชาชนวัยทำงานกับผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการและองค์กร ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร วันที่ 12 12 2566

การเสริมสร้างวัคซีนใจในสถานประกอบการระดับบุคคลและครอบครัว 07 12 2566

การเสริมสร้างวัคซีนใจในสถานประกอบการ ระดับบุคคลและครอบครัว วันที่ 07 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า สุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การเสริมสร้างวัคซีนใจในสถานประกอบการ ระดับบุคคลและครอบครัว วันที่ 07 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า สุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี