โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทีมนำ ในการดูแลสุขภาพจิตระบบสุขภาพปฐมภูมิ 01 12 2566

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทีมนำในการดูแลสุขภาพจิตระบบสุขภาพปฐมภูมิเพื่อเป็น Mental Health Leader ในระดับเขตสุขภาพ ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทีมนำในการดูแลสุขภาพจิตระบบสุขภาพปฐมภูมิเพื่อเป็น Mental Health Leader ในระดับเขตสุขภาพ ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

โครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบสุขภาพปฐมภูมิ 08 03 2566

โครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัย ในระบบสุขภาพปฐมภูมิ กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในชุมชน เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 1) วันที่ 8 มีนาคม 2566 ณ ประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลละอุ่นเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

วันที่ 8 มีนาคม 2566 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 ดำเนินโครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบสุขภาพปฐมภูมิ กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในชุมชน เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 1)
ณ ประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลละอุ่นเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในชุมชน และบูรณาการการดำเนินงานสุขภาพจิตภายใต้บริบทความต้องการของพื้นที่ โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย
ผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอละอุ่น โรงพยาบาลละอุ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลละอุ่นเหนือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บุคลากรทางการศึกษา อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน/แกนนำหมู่บ้าน ประชาชนทั่วไป วิทยากรและคณะทำงาน
รวมทั้งสิ้น 40 คน

โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า 16 02 2566 (มอแกน4)

โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการ และสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม (Triple-P) ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในพื้นที่ถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 4 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์การเรียนชุมชนมอแกน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการ และสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม (Triple-P) ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในพื้นที่ถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 4 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์การเรียนชุมชนมอแกน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา