ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อโฆษณาและเผยแพร่ โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและดูแลปัญหาสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนไทยด้วยระบบสุขภาพจิตดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเพาะเจาะจง