ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่องข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก รอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566