โครงการเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพจิตแก่ประชาชน 11 01 2567

โครงการเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพจิตแก่ประชาชน กิจกรรมอบรมการเสริมสร้างสุขภาวะและสมรรถภาพจิตใจประชาชนวัยทำงาน กับผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ/องค์กร และกิจกรรมตรวจวัดความเครียดและสุขภาพหลอดเลือดด้วยเครื่องไบโอฟีดแบ็ค (Biofeedback) ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง วันที่ 11 มกราคม 2567

โครงการเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพจิตแก่ประชาชน กิจกรรมอบรมการเสริมสร้างสุขภาวะและสมรรถภาพจิตใจประชาชนวัยทำงาน กับผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ/องค์กร และกิจกรรมตรวจวัดความเครียดและสุขภาพหลอดเลือดด้วยเครื่องไบโอฟีดแบ็ค (Biofeedback) ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง วันที่ 11 มกราคม 2567

โครงการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในวิถีชีวิตใหม่ เพื่อเสริมสร้างพลังใจ 19 04 2566

โครงการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในวิถีชีวิตใหม่ เพื่อเสริมสร้างพลังใจ (Resilience) แก่ประชาชน กิจกรรมที่ 5 อบรมเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในสถานการณ์วิกฤต (ครั้งที่ 2) วันที่ 18-19 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในวิถีชีวิตใหม่ เพื่อเสริมสร้างพลังใจ (Resilience) แก่ประชาชน กิจกรรมที่ 5 อบรมเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในสถานการณ์วิกฤต (ครั้งที่ 2) วันที่ 18-19 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในวิถีชีวิตใหม่ เพื่อเสริมสร้างพลังใจ 28 03 2566

โครงการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในวิถีชีวิตใหม่ เพื่อเสริมสร้างพลังใจ (Resilience) แก่ประชาชน กิจกรรมที่ 5 อบรมเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในสถานการณ์วิกฤต (ครั้งที่ 1) วันที่ 27-28 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

โครงการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในวิถีชีวิตใหม่ เพื่อเสริมสร้างพลังใจ (Resilience) แก่ประชาชน กิจกรรมที่ 5 อบรมเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในสถานการณ์วิกฤต (ครั้งที่ 1) วันที่ 27-28 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่