พิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต 2567 04 01 2567

พิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วันพุธที่ 3 มกราคม 2567 ณ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในพื้นที่ถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2567 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวก โดยครอบครัวมีส่วนร่วม (Triple-P) ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันตินิมิตร อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร วันที่ 3 มกราคม 2567

พิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต 09 02 2566

พิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพจิตที่ 11

วันพฤหัสบดี ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 นายแพทย์พฤทธิ์ ทองเพ็งจันทร์ ผู้อํานวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 ประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
เพื่อกระตุ้นจิตสํานึกให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมสุขภาพจิต ไม่ยอมรับและไม่ทน ต่อการโกง ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ หาประโยชน์ ไม่กระทําการโกงแผ่นดิน และไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ
ภายใต้แนวคิด “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)” ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพจิตที่ 11