ปกงานการเจ้าหน้าที่

ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมสุขภาพจิต ประจำปี พ.ศ.2565 ประเภทพนักงานราชการ

ขอแสดงความยินดีกับ นายธนดล ผุยอุทา พนักงานบริการ เนื่องในโอกาส ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมสุขภาพจิต ประจำปี พ.ศ.2565 ประเภทพนักงานราชการ