icon ข่าวจัดซื้อ_จัดจ้าง_ประกาศผู้ชนะฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องพิมพ์ ชนิด Ink Tank (ประจำเดือนตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องพิมพ์ ชนิด Ink Tank (ประจำเดือนตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

icon ข่าวจัดซื้อ_จัดจ้าง_ประกาศผู้ชนะฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลสวนและพันธุ์ไม้ (ประจำเดือนตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลสวนและพันธุ์ไม้ (ประจำเดือนตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

icon ข่าวจัดซื้อ_จัดจ้าง_ประกาศผู้ชนะฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (ประจำเดือนตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (ประจำเดือนตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

icon ข่าวจัดซื้อ_จัดจ้าง_ประกาศผู้ชนะฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ประจำเดือนตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ประจำเดือนตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

icon ข่าวจัดซื้อ_จัดจ้าง_ประกาศผู้ชนะฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

icon ข่าวจัดซื้อ_จัดจ้าง_ประกาศผู้ชนะฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

icon ข่าวจัดซื้อ_จัดจ้าง_ประกาศผู้ชนะฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

icon ข่าวจัดซื้อ_จัดจ้าง_ประกาศผู้ชนะฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

icon ข่าวจัดซื้อ_จัดจ้าง_ประกาศผู้ชนะฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง