One page การประชุมสรุปผลการส่งผลงานรางวัลเลิศรัฐ 01 09 2566

ประชุมสรุปผลการส่งผลงานรางวัลเลิศรัฐ “เยาวชนทุ่งสงยิ้มแฉ่ง…สร้างใจแกร่งอย่างยั่งยืน” ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ระดับดี ประจำปี 2566 วันที่ 1 กันยายน 2566 ณ โรงพยาบาลทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบป้องกันและเฝ้าระวังการฆ่าตัวตายระดับอำเภอ โดยชุมชนมีส่วนร่วม ผ่านกระบวนการเทคโนโลยีเพื่อการมีส่วนร่วม (Technology of Participation: TOP) วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลบ้านนาเดิม อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี