ปกงานการเจ้าหน้าที่

ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่องข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น รอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

ประกาศหลักเกณฑ์การและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ปกงานการเจ้าหน้าที่

ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่องข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก รอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

ประกาศหลักเกณฑ์การและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566