ปกงานการเจ้าหน้าที่

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุกัญญา ใหลตระกูล นักวิชาการเงินและบัญชี เนื่องในโอกาสบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุกัญญา ใหลตระกูล นักวิชาการเงินและบัญชี เนื่องในโอกาสบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน