ชี้แจงการดำเนินงาน การขับเคลื่อนงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2567 07 12 2566

ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน การขับเคลื่อนงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2567 ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ณ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน การขับเคลื่อนงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2567 ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ณ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี