วิสัยทัศน์

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11

เป็นองค์กรหลักด้านการส่งเสริมสุขภาพจิต

และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตระดับเขต ด้วยระบบสุขภาพจิตดิจิทัล

เพื่อให้ประชาชนสุขภาพจิตดี เจ้าหน้าที่มีความสุข

วิสัยทัศน์
T
E
A
M
salogan
T2
E2
A2
M2