ข้อมูลผู้บริหาร
ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 11

นายนิตย์ ทองเพชรศรี

ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 11

เบอร์โทรศัพท์ : 09 7918 6374
E-mail : nitthong49@yahoo.co.th

หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการสุขภาพจิต

นางเพ็ญพักตร์ รัตนบุรี

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

เบอร์โทรศัพท์ : 08 876 14395
E-mail : penpuk2556@gmail.com

นายบุญลือ เพ็ชรรักษ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

เบอร์โทรศัพท์ : 08 1607 5100
E-mail : boonlue011@gmail.com

บุคลากรกลุ่มงานอำนวยการ

นางนงเยาว์ สุขภักดี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เบอร์โทรศัพท์ : 08 6594 2705
E-mail : nongyao._s@hotmail.com

นางสุธีรา บุญคง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เบอร์โทรศัพท์ : 08 4689 3307
E-mail : boonkong11@gmail.com

นายดวงพล พวงบุปผา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

เบอร์โทรศัพท์ : 09 7131 1131
E-mail : puangbubpha.d@gmail.com

นายพงษ์รักษ์ สุทัศน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

เบอร์โทรศัพท์ : -
E-mail : -
(ช่วยปฏิบัติราชการ รพ.สวนปรุง)

นางณัฐสุดา สิงหศิริ

พนักงานธุรการ ส4

เบอร์โทรศัพท์ : 08 9469 3601
E-mail : n1183@hotmail.com

นางภาวิตา แสงขำ

พนักงานธุรการ ส4

เบอร์โทรศัพท์ : 09 0494 9249
E-mail : saonaruk2510@gmail.com

นายภูชนา แสงจันทร์

พนักงานขับรถยนต์ ส2

เบอร์โทรศัพท์ : 08 9648 0750
E-mail : sangjunpu@gmail.com
(ช่วยปฏิบัติราชการ รพ.สวนสราญรมย์)

นางสาวสุกัญญา ใหลตระกูล

นักวิชาการเงินและบัญชี

เบอร์โทรศัพท์ : 09 3698 8821
E-mail : sukanya.kate11@gmail.com

นายพงศธร หวังรังสิมากุล

นักจัดการงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ : 09 5256 5165
E-mail : kahn_st@hotmail.com

นายธนดล ผุยอุทา

พนักงานบริการ

เบอร์โทรศัพท์ : 08 1079 9116
E-mail : -

- ว่าง -

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เบอร์โทรศัพท์ : -
E-mail : -

บุคลากรกลุ่มงานวิชาการสุขภาพจิต

นางสาวอัธยา ญาณหาร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

เบอร์โทรศัพท์ : 08 4057 9799
E-mail : kaikik546@gmail.com

นางสาวเรืองรอง ดรุณเดช

นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ

เบอร์โทรศัพท์ : 08 6479 2156
E-mail : o.minjunior@gmail.com

นายบุญธรรม ดีดวง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

เบอร์โทรศัพท์ : 08 9653 7615
E-mail : epi_ph@hotmail.com

นางสาวทิพย์ประภา เชน

นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ

(ช่วยปฏิบัติราชการ รพ.ศรีธัญญา)

นางสาวจุฑามาศ รัตนา

นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ

เบอร์โทรศัพท์ : 08 0494 4615
E-mail : lina_armit@hotmail.com

นางสาวเจษฎาภรณ์ จำนงค์ยา

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

เบอร์โทรศัพท์ : 08 9972 5448
E-mail : lek.soc@gmail.com

นายวีรวัฒน์ สังข์โชติ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

เบอร์โทรศัพท์ : 08 3595 8495
E-mail : wirawat.x@gmail.com

นางสาวระวีวรรณ สุขเนาวรัตน์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

เบอร์โทรศัพท์ : 08 7268 4473
E-mail : rawee.tonong2532@gmail.com

นางสาวศศิมา มิศกาชีพ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

เบอร์โทรศัพท์ : 08 2808 8257
E-mail : sasima.mhc11@gmail.com

นางสาวเกวลี ชัยสุวรรณ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

เบอร์โทรศัพท์ : 09 2070 0368
E-mail : namjim030.ph@hotmail.com

นายอภิรักษ์ ตรียวง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

เบอร์โทรศัพท์ : 08 5199 7352
E-mail : airak.tyung@gmail.com