ประกาศศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ
พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
*** หากไม่สามารถดูเอกสารได้ กรุณากด Refesh หรือ Ctrl+F5 หรือ Ctrl+shihf+R เพื่อดาวน์โหลดเอกสารอีกครั้ง ***​