ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสาร
โครงการอบรมระบบการให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภาวะวิกฤต สำหรับชุมชนเข้มแข็งระดับตำบล โดยวิธีเจาะจง
*** หากไม่สามารถดูเอกสารได้ กรุณากด Refesh หรือ Ctrl+F5 หรือ Ctrl+shihf+R เพื่อดาวน์โหลดเอกสารอีกครั้ง ***​