รายละเอียดกิจกรรม
*** หากไม่สามารถดูเอกสารได้ กรุณากด Refesh หรือ Ctrl+F5 หรือ Ctrl+shihf+R เพื่อดาวน์โหลดเอกสารอีกครั้ง ***​
โครงการอบรมพัฒนาทักษะการดูแลช่วยเหลือและปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียน โดยโปรแกรม SAFEB-MOD เขตสุขภาพจิตที่ 11 รุ่นที่ 3 
วันที่ 20-21 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น จ.สุราษฏร์ธานี