รายละเอียดกิจกรรม
*** หากไม่สามารถดูเอกสารได้ กรุณากด Refesh หรือ Ctrl+F5 หรือ Ctrl+shihf+R เพื่อดาวน์โหลดเอกสารอีกครั้ง ***​
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต) ปีงบประมาณ 2561
วันที่ 12-14 มีนาคม 2561 ณ ห้องออร์คิด โรงแรมนิภาการ์เด้น จ.สุราษฏร์ธานี