โครงสร้างหน่วยงาน​
ตำแหน่ง ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ว่าง ยืมไป ยืมมา ปฏิบัติงานจริง หมายเหตุ

    ผู้อำนวยการ

1
-
-
-
-
-
1
-

    กลุ่มงานอำนวยการ

5
3
3
1
2
-
9
-

            นักจัดการงานทั่วไป

1
-
1
-
-
-
2
-

            นักวิชาการคอมพิวเตอร์

2
-
-
1
1
-
1
-

            เจ้าพนักงานธุรการ

1
-
-
-
-
-
1
-

            พนักงานธุรการ

-
1
-
-
-
-
1
-

            เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

1
-
-
-
-
-
1
-

           นักวิชาการเงินและบัญชี

-
-
1
-
-
-
1
-

            พนักงานพัสดุ

-
1
-
-
-
-
1
-

            พนักงานขับรถยนต์

-
1
-
-
1
-
-
-

            พนักงานบริการ

-
-
1
-
-
-
1
-

    กลุ่มงานวิชาการสุขภาพจิต

12
-
-
-
1
-
11
-

            นักวิชาการสาธารณสุข

9
-
-
-
-
-
9
-

            นักจิตวิทยาคลินิค

2
-
-
-
1
-
1
-

            นักสังคมสงเคราะห์

1
-
-
-
-
-
1
-

    รวม

18
3
3
1
2
-
21
-