ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่องเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะและสมรรถนะ และกำหนดวันเวลาสถานที่ในการประเมินตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
*** หากไม่สามารถดูเอกสารได้ กรุณากด Refesh หรือ Ctrl+F5 หรือ Ctrl+shihf+R เพื่อดาวน์โหลดเอกสารอีกครั้ง ***​